ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH FIRE SAFETY GROUP

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Dutch Fire Safety Group en de aan haar gelieerde bedrijven, waaronder Ignis Systems, MMH Brandbeveiliging, Beheer Brandmeld en de Brandmeldinstallateur (BIN), verder ook te noemen: ‘DFSG’, allen gevestigd aan de Toermalijnring 100 te (3316 LC) Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24427342;
b. Wederpartij: het bedrijf dat of de particulier die met Gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel dat een offerte/aanbieding van Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Gebruiker enige rechtshandeling verricht;
c. Overeenkomst: de overeenkomst en/ of iedere verbintenis tussen Gebruiker en aan Gebruiker gelieerde ondernemingen en de Wederpartij.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Gebruiker aan de Wederpartij en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Gebruiker en de Wederpartij, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties. Gebruiker verricht zijn dienstverlening uitsluitend onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte van Gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de Wederpartij. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Gebruiker zijn aanbieding baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Gebruiker binden Gebruiker niet. Evenmin binden verschrijvingen.
3.7. De modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken, diensten of goederen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, concepten, adviezen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de opdracht, verplichten Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de Wederpartij niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.8. De door Gebruiker aan de Wederpartij verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.9. De Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
3.10. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Gebruiker terstond door de Wederpartij en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Gebruiker.
3.11 Een gedane aanbetaling wordt na een annulering van goederen of opdrachten, niet terugbetaald, althans de Wederpartij doet afstand van het recht deze terug te vorderen.
3.12. Tenzij uitdrukkelijk door DFSG anders aangegeven, dienen alle door DFSG verstrekte technische gegevens slechts ter oriëntatie en gelden slechts bij benadering.
3.13. Acceptatie van een order geschiedt steeds onder het voorbehoud van voldoende kredietwaardigheid van de Wederpartij en, bij twijfel daaromtrent, resp. bij veranderingen daarin, onder het voorbehoud de opschortende voorwaarde (ook tijdens de uitvoering van de order) van door de Wederpartij te stellen zekerheid.

Artikel 4. Prijzen en reiskosten
4.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege).
4.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, administratie- en verzendkosten, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hetgeen gebruikelijk is.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3. Gebruiker is steeds gerechtigd de Wederpartij te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Gebruiker is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
5.4. Gebruiker voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden (van ma-vrij: van 09.00– 17.00 uur) van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen.
5.5Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle montage-, installatie-, en opstellingswerkzaamheden voor rekening en risico van de Wederpartij.
5.6 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de plaats waar gemonteerd en / of geïnstalleerd dient te worden daartoe gereed, geschikt of bereikbaar is, dat voldoende hulpmiddelen, zoals horizontaal/verticaal transport en energie, aanwezig zijn en dat DFSG haar montage- en / of installatiewerkzaamheden ongestoord gedurende voornoemde werktijden kan verrichten. Door toedoen of nalaten van de Wederpartij ter zake veroorzaakte extra kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
5.7 De montage/installatie wordt geacht voltooid en opgeleverd te zijn nadat de goederen in bedrijf zijn gesteld.

Artikel 6. Verplichtingen van de Wederpartij
6.1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de Wederpartij niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
6.2. Indien de door de Wederpartij aangeleverde producten of gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door - of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door - of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De Wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De Wederpartij stelt Gebruiker in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
6.5. Gebruiker gaat ervan uit dat de Wederpartij al zijn wettelijke en publiekrechtelijke verplichtingen nakomt.
6.6. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
6.7. De Wederpartij zal voor het geval zij niet overeenkomstig 6.6. vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg te dragen ter dekking van schade die geleden kan worden in het kader van de overeenkomst met Gebruiker.
6.8. De Wederpartij is verplicht het door Gebruiker geleverde advies, dienst of goed enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient de Wederpartij Gebruiker onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de Wederpartij vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen. In het bijzonder dient Wederpartij zich ervan te vergewissen dat de door hem verstrekte of aangeleverde goederen of zaken waarmee of waarop Gebruiker zijn werkzaamheden verricht of goederen bevestigd deugdelijk en geschikt zijn.
6.9. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker daardoor lijdt.
6.10 De verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien kan de Wederpartij niet overdragen aan een derde zonder toestemming van Gebruiker.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.


Artikel 8. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen
8.1. De door Gebruiker opgegeven (op)lever-termijnen en tijdstippen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de Wederpartij overeengekomen (op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Gebruiker ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8.4. De Wederpartij wordt geacht direct na oplevering van een werk en / of advies, tot de inspectie of onderzoek daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond doch binnen 2 dagen aan Gebruiker te melden, tenzij eisen van onverwijlde spoed meebrengen dat direct onderzoek en inspectie dient plaats te vinden. De Wederpartij dient Gebruiker de gelegenheid te geven deze melding of klacht te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Wordt te laat geklaagd dan vervalt de rechtsvordering van de Wederpartij.
8.5. De Wederpartij dient eveneens geleverde producten direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
8.6. Indien gekochte producten door de Wederpartij niet worden afgenomen of geweigerd, dan worden deze voor rekening en risico van de Wederpartij opgeslagen en blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 9. Risico-overgang bij levering goederen
9.1. Het risico van het goed gaat over op het moment dat Gebruiker deze ter beschikking stelt aan de Wederpartij.


Artikel 10. Termijnverlenging/ kosten vergoeding
10.1. Gebruiker heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Gebruiker kan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
10.2. Als Gebruiker van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Wederpartij met bekwame spoed schriftelijk of via de e-mail gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Gebruiker alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 11. Honorarium
11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch een vaste prijs of honorarium overeenkomen.
11.2. Indien geen vaste prijs of honorarium wordt overeengekomen, zal de prijs of het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Gebruiker. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

Artikel 12. Materialen
12.1. Gebruiker zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door hem te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
12.2. Materialen die door de Wederpartij zijn verwerkt of bewerkt, kunnen niet meer als non-conform worden beschouwd, het risico om de hoeveelheden en kwaliteit te controleren, draagt de Wederpartij. Uit de bewerking of verwerking blijkt de aanvaarding in de overeengekomen kwaliteit en hoeveelheid.

Artikel 13. Annulering
13.1. In het geval dat de Wederpartij een aan Gebruiker gegeven opdracht annuleert, zal de Wederpartij alle reeds door Gebruiker in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, geplande lesactiviteiten etc.) hebben te vergoeden. Eveneens de reeds gemaakte kosten voor ingeschakeld personeel of derden dienen volledig te worden vergoed, overeenkomstig het overeengekomen honorarium.
13.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de Wederpartij voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling dient terstond te geschieden op een door Gebruiker aan te geven wijze, tenzij partijen anders overeenkomen.
14.2. Indien de Wederpartij niet tijdig het factuurbedrag heeft betaald, dan is de Wederpartij in verzuim en is de wettelijke rente door Wederpartij verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Gebruiker maakt om de vordering van de Wederpartij te incasseren komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 450,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is Wederpartij de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd
14.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
14.4. Iedere betaling door de Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Wederpartij tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentie
15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven, mits ongeopend en ongebruikt, uitsluitend eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker op de Wederpartij heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de Wederpartij is overgegaan, mag de Wederpartij de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. doorverkopen.
15.3. De Wederpartij is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren.
15.4. Gebruiker is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij zal Gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Gebruiker.
15.5. Als Gebruiker geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Gebruiker te verpanden.
15.6. Gebruiker kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Wederpartij alle aan Gebruiker verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
16.3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan de Wederpartij wordt verleend, ingeval de Wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd. Wederpartij dient Gebruiker omtrent het voorgaande onverwijld te informeren.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Wederpartij te werk zijn gesteld.
17.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
17.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Gebruiker geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, methodiek of hetgeen gebruikelijk is.
17.4. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Wederpartij het door Gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
17.5. Indien de Wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Gebruiker geleverde advies, goed of dienst, sluit Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
17.6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Gebruiker in, de Wederpartij eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
17.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing in de bedrijfsvoering van de Wederpartij. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de Wederpartij. Indien de Wederpartij zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de Wederpartij daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
17.8. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of zijn hulppersonen zijn jegens de Wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
17.9. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de Wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hen verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.
17.10. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien
de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot 10% van het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,- , althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor het overige zal de Wederpartij zelf voor deugdelijke verzekering zorg dragen.
17.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.
17.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Wederpartij uit welke hoofde ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Gebruiker is betekend.

Artikel 18. Overmacht
18.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weers-omstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Gebruiker door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Gebruiker of van zijn leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Gebruiker of zijn leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Gebruiker.
18.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Gebruiker niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Gebruiker als de Wederpartij, eventueel onder aanpassing van de door de Wederpartij te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
18.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 19. Garantie
19.1. Indien de Wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens DFSG heeft voldaan, verleent DFSG , uitsluitend voor verborgen gebreken, garantie op door DFSG geleverde nieuwe goederen voor zover en zolang de garantievoorwaarden van haar toeleveranciers daarin voorzien.
19.2. De garantie bestaat uitsluitend uit het, ter keuze van DFSG, kosteloos overgaan tot vervanging, hetzij uit creditering tot ten hoogste het bedrag van de marktwaarde ten tijde van de garantieclaim.
19.3. Een claim onder de garantie schort de betalingsverplichting niet op.
19.4. Een claim onder de garantie dient binnen een week na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij DFSG te worden ingediend, bij gebreke waarvan geen garantie wordt verleend.


Artikel 20. Geheimhouding en privacy
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
20.3 Wederpartij geeft toestemming aan Gebruiker om zijn gegevens, waaronder ook persoonsgegevens te verwerken in de zin van Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden in het kader van de verplichtingen voortvloeiende uit de AVG die op de Wederpartij rusten of komen te rusten.
20.4 Indien Gebruiker op enig moment is aan te merken als Verwerker in de zin van de AVG dan dient Wederpartij Gebruiker hierover onverwijld te informeren en met Gebruiker een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Tot dat moment zal Wederpartij Gebruiker eveneens vrijwaren voor aanspraken van Betrokkenen onder de AVG.

Artikel 21. Intellectuele eigendom
21.1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door hem gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.
21.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
21.3. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
21.4 De leverancier die aan Gebruiker levert garandeert dat de overeengekomen etikettering wordt toegepast, zonder welke Gebruiker recht heeft op schadevergoeding die hiervan het gevolg zal zijn.

Artikel 22. Slotbepalingen
22.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
22.2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Wederpartij en Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd, behoudens de wet.

Mail ons direct

{{ errors.first("field_1") }}
{{ errors.first("field_10") }}
{{ errors.first("field_3") }}
{{ errors.first("field_2") }}
{{ errors.first("privacy") }}